Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště bylo zřízeno od 1. listopadu 2023, včetně nově zavedené pozice speciálního pedagoga.

Výchovné poradenství – Mgr. Eva Loritzová

S čím se na mě můžete obrátit?

 • řešení problémů spojených se školní docházkou
 • řešení problémů spojených se školním neprospěchem
 • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáka
 • náhlý i trvalý neúspěch v učení
 • výskyt agresivního chování ve třídě
 • signály o potížích žáka (osobnostní, rodinné, vztahové)
 • zprostředkování návštěvy v pedagogicko psychologické poradně (PPP) a speciální pedagogické poradně (SPP)

Kontakt: zastupce@zsblatnice.cz

Kariérové poradenství (volba povolání) – PaedDr. Květuše Doležalová

S čím se na mě můžete obrátit?

 • individuální poradenství při výběru SŠ a volbě povolání
 • setkávání se se zástupci SŠ, lidmi z praxe, studenty SŠ
 • organizace návštěv na SŠ, exkurzí do provozu
 • spolupráce s Úřadem práce ČR
 • příprava aktivit v rámci tématu Člověk a svět práce
 • agenda s přihláškami na SŠ a vydávání zápisových lístků


Školní metodik prevence – Mgr. Gabriela Kostová

S čím se na mě můžete obrátit?

 • problémy ve vztazích
 • psychické a fyzické násilí
 • zneužití návykových látek
 • spolupráce s PPP a Střediskem výchovné péče
 • vandalismus, krádeže, ničení cizích věcí
 • šikana, kyberšikana

Kontakt: kostova@zsblatnice.cz

Speciální pedagog – Mgr. Vladimíra Moravcová

S čím se na mě můžete obrátit?

 • poradenské služby pro zákonné zástupce i pedagogické pracovníky 
 • spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory
 • práce s žáky s podpůrnými opatřeními
 • doporučení vyšetření ve specializovaných pracovištích
 • orientační pedagogická diagnostika
 •  sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

Kontakt: moravcova@zsblatnice.cz

Na konzultace je nutné se předem domluvit s konkrétním pedagogem.