ÚŘEDNÍ DESKA A DOKUMENTY ŠKOLY


1 NÁZEV Základní škola Blatnice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
2 DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ Základní účel zřízení Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování vzděláváni podle ustanovení zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon)
Způsob založení příspěvková organizace ZŠ Blatnice byla zřízena jako samostatný právní subjekt s vymezením hlavního účelu ve zřizovací listině vydané obcí Blatnice
Hlavní činnosti - poskytování základního vzdělávání dle platných právních předpisů
- zajišťování školní družiny pro žáky I. stupně
- zajištění zařízení školního stravování (školní jídelna) pro žáky školy a závodního stravování pro zaměstnance školy
Doplňková činnost - výkon správy majetku svěřeného obcí Blatnice
Zřizovatel obec Blatnice
Nadřízený orgán pro oblast

výkonu státní správy
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor školství, mládeže a sportu
3
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA viz příloha tabulky Organizační schéma
4 KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Kontaktní poštovní adresa Blatnice 110, 330 25 Blatnice
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Blatnice 110, 330 25 Blatnice
Úřední hodiny pondělí až pátek 8–14 hod
Telefonní čísla +420 774 559 888, +420 377 881 577
Adresa internetových stránek www.zsblatnice.cz
Adresa podatelny Blatnice 110, 330 25 Blatnice
Elektronická adresa podatelny reditel@zsblatnice.cz
Datová schránka (ID) 7wwmjqm
5 BANKOVNÍ SPOJENÍ
PRO PŘÍPADNÉ PLATBY
27-9185680217/0100
6 IČO 60611855
7 DIČ škola není plátcem DPH
8 DOKUMENTY Seznam hlavních dokumentů viz příloha tabulky:
- Zřizovací listina školy
- Školní řád
- Školní řád - Příloha č. 1 Školní řád při distanční výuce
- Školní řád - Příloha č. 2 Výchovná opatření
- Vnitřní řád školní jídelny
- Vnitřní řád školní družiny
Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu
a zveřejnění výkazů za uplynulý rok
viz příloha tabulky Rozpočet
9 ŽÁDOSTI O INFORMACE podání žádosti:
- osobně v podatelně organizace písemně nebo ústně (v tom případě musí příjemce zaznamenat žádost do písemné podoby)
- písemně poštou
- datovou schránkou
- e-mailem
10 PŘÍJEM PODÁNÍ A PODNĚTŮ - osobně v podatelně organizace (v případě ústního podání musí příjemce zaznamenat žádost do písemné podoby)
- písemně viz příloha tabulky Formulář žádosti o poskytnutí informace
11 PŘEDPISY Nejdůležitější užívané předpisy - zákon č. 101/1999 Sb., o ochraně osobních údajů
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
- zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
- zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

- vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
- vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
- vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
- vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních
- vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
- vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvích, v platném znění

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v sídle organizace.
Vydané právní předpisy škola nevydává právní předpisy
12
ÚHRADA ZA POSKYTOVÁNÍ

INFORMACÍ
Sazebník úhrad za poskytování informací viz příloha tabulky Sazebník
Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad

za poskytování informací
- žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady
- o stížnosti rozhoduje nadřízený orgán
- v současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností
13 LICENČNÍ SMLOUVY Licenční smlouvy nejsou uzavřeny
Výhradní licence organizaci nebyly poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
14 VÝROČNÍ ZPRÁVY viz přílohy tabulky Výroční zprávy

Přílohy tabulky - dokumenty:

  • ad 3 Organizační struktura
  • ad 8 Dokumenty - Seznam hlavních dokumentů: Zřizovací listina                                              


  • ad 8 Dokumenty - Seznam hlavních dokumentů - Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok:

  • ad 10 Příjem podání a podnětů: Formulář žádosti o poskytnutí informace


  • ad 12 Úhrada za poskytování informací - Sazebník úhrad za poskytování informací: Sazebník


DALŠÍ DOKUMENTY ŠKOLY

Školní vzdělávací program


(poslední aktualizace: 10. 1. 2024)