Stanovy

Stanovy školního parlamentu

I. Obecná ustanovení

Ustanovení orgánu žákovské samosprávy umožňuje školský zákon č. 561/2004 Sb. „Žáci a studenti mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit do nich a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřením těchto orgánů zabývat.“

Školní parlament na Základní škole v Blatnici tvoří zástupci žáků 3.–9. roč., kteří se mohou vyslovovat k otázkám školy a podílet se na spolurozhodování.

 

II. Organizační struktura

Zástupci tříd jsou voleni do školního parlamentu 1x ročně na začátku školního roku a tvoří jej žáci 3.–9. ročníku, kteří jsou zvoleni ve svých třídách. V čele školního parlamentu stojí předseda, který je volený na první schůzce. Dále je volen jeden místopředseda.

 

III. Členství v parlamentu, práva a povinnosti členů

Členem parlamentu může být každý žák 3.–9. roč., který byl zvolen třídním kolektivem.

Členství trvá 1 rok a může se každoročně opakovat. Členství ve školním parlamentu je dobrovolné.

 

IV. Cíle školního parlamentu

 1. Řešit připomínky a návrhy žáků na chod školy.
 2. Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením a ostatními zaměstnanci školy.
 3. Předcházet negativnímu a rizikovému chování žáků.
 4. Připravovat vlastní akce pro žáky nebo pomáhat s organizací školních akcí.
 5. Pomoci při zajišťování čistoty a pořádku s cílem odstraňovat lhostejnost a nezájem.
 6. Pomáhat zlepšit postoje žáka ke školní práci, vzájemnou pomoc žáků.
 7. Spolupracovat s vedením školy.
 8. Prezentovat svoji práci a akce na webových stránkách školy, na nástěnce školy, ve školním časopise.

 

Práva a povinnosti člena parlamentu

 

 1. Pravidelně se účastnit schůzí parlamentu.
 2. Předkládat návrhy a požadavky své třídy.
 3. Pravdivě informovat třídu o závěrech jednání školního parlamentu.
 4. Aktivně se podílet na akcích parlamentu i celé školy.
 5. Svým chováním být příkladem ostatním žáků.
 6. Vznášet dotazy související s chodem školy.
 7. Obracet se na vedení školy s problémy i přáním i mimo jednání parlamentu.
 8. Být seznámen s výsledky řešených problémů a předat tyto informace spolužákům ze třídy.

 

V. Jednací řád

 1. Jednání školního parlamentu se koná minimálně 1x za 2 měsíce. Rada školního parlamentu se schází dle potřeby. Vedení školy poskytne dle uvážení potřebné prostory pro činnost školního parlamentu podle charakteru (učebna, tělocvična…).
 2. Jednání školního parlamentu svolává předseda parlamentu nebo vedení školy.
 3. Datum jednání parlamentu je vždy uvedeno s dostatečným časovým předstihem v týdenním plánu pro pedagogy, zástupci tříd a žáci jsou seznámeni prostřednictvím třídních učitelů a na nástěnce školního parlamentu.
 4. Parlament je usnášení schopný za přítomnosti nadpoloviční většiny členů.
 5. Zápis z jednání školního parlamentu je dostupný na webových stránkách školy, na nástěnce, ve sborovnách a je vždy předán řediteli školy.
 6. Jednání školního parlamentu jsou veřejná, přístupná všem žákům, vyučujícím i pracovníkům školy. Žáci podávají připomínky prostřednictvím svých zástupců v parlamentu.
 7. Jednání školního parlamentu řídí zpravidla předseda parlamentu nebo jiný člen rady.
 8. Jednání školního parlamentu je přítomen koordinátor z řad pedagogů, který je určen ředitelem školy. Koordinátor může vstupovat do jednání koordinovat jej a odpovídat na dotazy. Koordinátor nemá hlasovací právo, zároveň je zapisovatelem a organizátorem žákovských parlamentů.

 

V Blatnici dne 1. 9. 2023                              Mgr. Zdeněk Šuster, MBA
                                                                                      ředitel školy

Stanovy žákovského parlamentu ke stažení

Stanovy žákovského parlamentu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 201,2 kB