Navigace: Home nav Školní řád

Školní řád

 

 

 

 

Z á k l a d n í š k o l a B l a t n i c e

Školní řád při distanční výuce

Základní škola Blatnice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

Dokument

Školní řád
 
Distanční výuka – příloha ŠŘ

Vypracoval:

Mgr. Blanka Hájková

Pedagogická rada projednala dne 

25. 9. 2020

Nabývá platnosti dne:

25. 9. 2020

Nabývá účinnosti dne:

25. 9. 2020

Školská rada schválila dne:

25. 9. 2020

Č.j.:

ZŠ 295/2020

 

Distanční výuka

Škola má povinnost vzdělávat distančním způsobem, pokud z důvodu krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření, například mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo KHS podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo z důvodu nařízení karantény, není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy nebo oddělení.

Způsoby komunikace se zákonnými zástupci

Škola komunikuje se zákonnými zástupci pomocí emailů, telefonů, sociálních sítí konzultačních hodin vyučujících a důležité informace jsou vždy zveřejněny na webových stránkách školy. Přistupuje se individuálně podle možností přístupu k informacích jednotlivých zákonných zástupců.

Povinnosti žáků, omlouvání neúčasti na distanční výuce

Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky, při ní v míře odpovídající okolnostem. 
Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, jak při prezenční výuce, tak při distančním vzdělávání. 
Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování, a to i v jeho distanční formě. 
Žák je povinen být případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích cest a používat je předepsaným způsobem. 

Režim 

Režim vyučovacích hodin a přestávek, rozvrh při prezenční výuce, rozdělení žáků do tříd se nevztahuje na distanční vzdělávání, zde jsou respektována specifika tohoto způsobu vzdělávání, jako jsou odlišné technické vybavení a možnosti žáků, náročnost dlouhodobé práce s počítačem, dlouhodobé sledování monitoru, nevhodné držení těla, atd. Délku výuky a přestávek stanovuje pedagog při distančním vzdělávání podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků, jejich schopnostem a reakcím. 
Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí 

  1. on-line výukou, kombinací synchronní on-line výukou (pedagogický pracovník pracuje v určené době se skupinou žáků prostřednictvím komunikační platformy) a asynchronní výukou (žáci pracují individuálně, tempo a čas si volí sami); časové rozvržení takovéto výuky odpovídá zhruba časovému rozvržení prezenční výuky a bude stanoveno vždy pro konkrétní případy, např. odlišně při distanční výuce celé třídy, nebo kombinace distanční výuky pro jednu část třídy a prezenční výuku pro druhou část, 
  2. off-line výukou, bez kontaktů přes internet, a to buď předáváním písemných materiálů poštou či osobním vyzvedáváním, telefonicky, 
  3. individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků, 
  4. komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků, 
  5. zveřejněním zadávaných úkolů a následným zveřejněním správného řešení, 
  6. informováním žáka o jeho výsledcích, poskytováním zpětné vazby, uplatňováním zejména formativního hodnocení, a vedení žáka k sebehodnocení 
  7. pravidelnou a průběžnou komunikací s žákem, způsobem odpovídajícím jeho možnostem, technickému vybavení a rodinným podmínkám,  - průběžnou kontrolní a hospitační činnost vedení školy. 

 
Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro prezenční výuku, škola se zaměří především na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce. Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle délky distanční výuky, zda půjde o krátkodobé či dlouhodobé zákazy přítomnosti žáků ve školách.

Hodnocení výsledků vzdělávání 

Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, je uplatňováno především formativní hodnocení, jak klasifikačním stupněm, tak slovním hodnocením. Po uzavření určitých celků učiva je provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva tohoto celku.  Výsledky vzdělávání prezenční formou jsou dokládány i písemnými pracemi žáka (testy, prověrky), při distanční výuce výsledky jeho práce ukládány ve formě osobního portfolia, v listinné, nebo digitální podobě. 

Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně, pravidelně ve stanovených intervalech, prostřednictvím 

  1. komunikační platformy školy – Google Suite – připravujeme se na spuštění
  2. skupinovým chatem, videohovory, které nahrazují klasické třídní schůzky, případně   písemnou korespondencí, telefonicky, osobně. 

Naplňování RVP a ŠVP

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle ŠVP v míře odpovídajícím okolnostem a konkrétní situaci. Pedagogičtí pracovníci se na obou stupních soustředí na stěžijní výstupy, především v českém jazyce, matematice a cizím jazyce.

Podmínky zacházení s majetkem školy 

V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být žákům zapůjčeny technické prostředky školy pro digitální komunikaci (sluchátka, notebook…), tento majetek je zapůjčen uzavřením smlouvy o výpůjčce. 

Vnitřní řád školní jídelny  

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. 
Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole. 
Výdej jídla se provádí formou bezkontaktního výdeje z okna, v době od 13 do 14 hodin.

Zapisování do TK

V TK musí být zřejmé, kdy přešla výuka na vzdělávání distančním způsobem a případně, kterých žáků se týká v případě smíšené výuky. Pokud se vzdělávání distančním a prezenčním způsobem liší, je nutné zaznamenat odlišnosti v TK.V Blatnici dne 25. 9. 2020                                             Mgr. Blanka Hájková

 

 

 

Školní řád

Základní škola Blatnice, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace

Dokument

č. j.236  /2016

  Školní řád základní školy 
 

Vypracoval:

Mgr. Blanka Hájková, ředitelka školy    

Pedagogická rada projednala dne:

25. 8. 2016

Nabývá platnosti dne:

  1. 9. 2016

Nabývá účinnosti dne:

   1. 9. 2016

Školská rada schválila dne:

    . 8. 2016

 

Obecná ustanovení
Na základě ustanovení § 30, odst.1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

OBSAH:
I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se všemi zaměstnanci  školy.

II. Provoz a vnitřní režim školy.

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

IV. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků.

V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v samostatné části školního řádu).

 

 

I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

A. Práva a povinnosti žáků
B. Práva a povinnosti zákonných zástupců
C. Omlouvání žáka
D. Uvolňování žáka

A. Práva a povinnosti žáků

 

1. Práva žáků
a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona
b) být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat
d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Žáci mají právo vyjádřit své názory. Volí slušnou formu, vyučující slušně oslovují, dodržují pravidla komunikace, neskáčou do řeči, nejsou zbytečně hluční, při vyučování se o slovo hlásí. Ke sdělení podnětů a připomínek slouží žákům také schránka důvěry. Těmito podněty a připomínkami se ŘŠ a VP zabývá, opodstatněné problémy řeší
e) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání
f) na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, mají právo na vzdělání a svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických pravidel. Mají právo být seznámeni se všemi předpisy se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve škole

2. Povinnosti žáků
a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat
b) dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
c) plnit pokyny pedagogických i ostatních zaměstnanců školy a pokyny školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem

3. Další povinnosti žáků
a) chovat se slušně k dospělým a ostatním žákům školy, dbát pokynů pedagogických a ostatních zaměstnanců školy
b) dodržovat školní řád školy, třídní pravidla chování a řády odborných učeben
c) chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob
d) chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se činností organizovaných školou. Žáci, kteří se opozdí v příchodu do vyučování, se vyučujícímu řádně omluví
e) připravit se o přestávce na následující hodinu. V případě přechodu do jiné učebny nevstupovat do ní dříve, než ji opustí předcházející třída
f) konzumovat svačinu včetně pití na svém místě ve třídě
g) před začátkem vyučování sundat židle ze stolů, po poslední hodině v učebně židle zvednout
h) účastnit se vyučování nepovinných předmětů a docházet do zájmových kroužků, pokud jsou přihlášeni. Odhlásit se mohou na konci I. pololetí školního roku
ch) zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržovat své místo, třídu i ostatní prostory školy v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením, nosit do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů pedagogů. Denně mít ve škole notýsek (sdělníček) nebo žákovskou knížku. Udržovat je v pořádku a na požádání je předkládat ke kontrole
i) chodit do školy vhodně upraveni a oblečeni
j) na TV přinášet cvičební úbor, který je přizpůsobený prostředí (tělocvična nebo hřiště) a počasí. Obuv do tělocvičny má mít světlou podrážku, jinou obuv používat při výuce na hřišti
k) na vyučování, při kterém hrozí znečištění oděvu, převlékat se do oděvu pracovního
l) řádně a systematicky se připravovat na vyučování, vypracovávat domácí úkoly
m) před ukončením vyučování neopouštět školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování se žáci ve škole nezdržují, zůstávají jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem
n) každý úraz, poranění či nehodu svou nebo spolužáka, k níž dojde během pobytu ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou, hlásit ihned vyučujícímu nebo pedagogickému dozoru
o) chránit své zdraví i zdraví spolužáků. Žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé. Je zakázáno nosit, držet, distribuovat a zneužívat návykové látky (drogy, alkohol, cigarety apod.) při všech činnostech školy. Do školy a na všechny akce školy je zakázáno nosit předměty (např. zábavnou pyrotechniku, nože, spreje), které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost žáka nebo jiných osob. Je zakázána agrese vůči spolužákům a zaměstnancům školy.
p) respektovat osobní svobodu ostatních žáků a chovat se k sobě navzájem ohleduplně. Agresivitu, hrubé žertování nebo šikanu jinými dětmi okamžitě ohlásit třídnímu učiteli, učiteli nebo ředitelce školy. Žáci mohou ke sdělení využít schránku důvěry
q) nenosit do školy větší obnosy peněz, cenné předměty, šperky. V případě zničení nebo ztráty věcí, které nesouvisí s výukou, nebude poskytnuta náhrada
r) během vyučování platí zákaz používání mobilních telefonů, MP3 přehrávačů, walkmanů,
iPodů a ostatních technologií, které nesouvisí s výukou. Žáci je mají ve stavu vypnutém uloženy v osobních taškách. V prostorách školy a na akcích pořádaných školou je zakázáno úmyslné, opakující se nepřátelské chování, jehož cílem je ublížit oběti, za použití informačních a komunikačních technologií – tzv. kyberšikana (např. posílání vulgárních a výhružných emailových zpráv oběti, výhružné telefonáty, esemesky, posílání obrázků a nahrávek nebo vytváření webových stránek s cílem zesměšnit oběť apod
Prokázaná kyberšikana je závažné porušení Školního řádu a je hodnoceno sníženou známkou z chování.

 

B. Práva a povinnosti zákonných zástupců

 

1. Práva zákonných zástupců
a) na svobodnou volbu školy pro své dítě
b) bezplatné základní vzdělání v rozsahu stanoveném platnými předpisy, respektující individualitu jejich dítěte
c) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte od vyučujících a třídních učitelů kdykoli po předchozí telefonické domluvě s učitelem, během informačního odpoledne pro zákonné zástupce, na třídních aktivech a v době konzultačních hodin jednotlivých učitelů
d) volit a být voleni do školské rady
e) spolupracovat na tvorbě školního vzdělávacího programu a tvorbě individuálního vzdělávacího plánu žáka
f) spolupracovat na tvorbě třídních pravidel chování
g) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka
h) požádat o přezkoušení žáka
ch) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání žáka ve smyslu školského zákona
i) seznámit se s dokumentací školy

2. Povinnosti zákonných zástupců

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy
b) na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka
c) informovat školu o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, o zdravotním postižení žáka (včetně druhu postižení), o zdravotním nebo sociálním znevýhodnění
d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem
e) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon i další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka. Dále změny v těchto údajích (např. osobní údaje žáka, jméno a příjmení zákonných zástupců, místa trvalého pobytu a adresy pro doručování písemností, telefonické spojení)
f) pravidelně kontrolovat zápisy v žákovské knížce (notýsku), o své kontrole provádět záznam (podpis)

 

C. Omlouvání žáka

1. Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.
- ústně – osobně nebo telefonicky
- písemně (lze využít e-mailovou adresu školy)
2. Po návratu žáka do školy je jeho nepřítomnost (absence) omluvena písemně na omluvném listu v žákovské knížce (v notýsku). V případě pochybností může TU vyžadovat lékařské potvrzení nepřítomnosti žáka ve škole.
3. Omluvenku předloží žák TU ihned po návratu do školy.
4. Při důvodném podezření ze záškoláctví žáka a neplnění povinnosti zákonných zástupců omluvit své dítě, kontaktuje TU rodiče a na jejich povinnost je upozorní.

 

D. Uvolňování žáka

1. Na dobu do 3 vyučovacích dnů uvolňuje TU na žádost zákonných zástupců – žádost i povolení může být ústní. TU o svém rozhodnutí informuje ZŘ. TU po konzultaci s vyučujícími určí i náhradní způsob vzdělávání (obvykle samostatné plnění zadaných úkolů).
2. Při absenci delší než 3 vyučovací dny uvolňuje ředitelka školy na písemnou žádost zákonných zástupců. ŘŠ rozhodne na základě vyjádření TU (doporučení a určení náhradního způsobu vzdělávání – obvykle samostatné plnění zadaných úkolů a následná individuální práce s žákem).
3. V průběhu vyučování uvolňuje TU. Žák je uvolněn z vyučování po předložení písemné žádosti zákonných zástupců. V této žádosti jsou zákonní zástupci povinni vyplnit veškeré údaje. Na základě této žádosti bude žák uvolněn během vyučování a ze školy buď odejde sám, nebo v doprovodu osoby uvedené v žádosti. Pokud nebude podána žádost o uvolnění nebo bude vyplněna neúplně, nebude žák z vyučování uvolněn. Zákonní zástupci odpovídají za bezpečnost svého dítěte od doby, od které byl žák uvolněn. Uvolnění není přípustné telefonicky, mailem, faxem.
4. Z vyučování některého předmětu uvolňuje ŘŠ na písemnou žádost zákonných zástupců. Ve své žádosti uvedou závažné důvody – zdravotní nebo jiné. Uvolnění ze zdravotních důvodů musí písemně doporučit praktický lékař pro děti a dorost nebo odborný lékař. ŘŠ určuje náhradní způsob vzdělávání v době vyučování předmětu, ze kterého je žák uvolněn (např. zařazení do jiné třídy). Na první a poslední vyučovací hodinu TV může být žák uvolněn na žádost zákonných zástupců bez náhrady. V případě částečného uvolnění z vyučování TV rozhoduje vyučující TV na základě lékařského vyjádření o zapojení žáka do činnosti při výuce. Krátkodobě (maximálně 2 týdny) může vyučující TV omluvit žáka a uvolnit ho z některých činností na základě omluvenky zákonných zástupců. Delší uvolnění musí být doporučeno lékařem.
5. Při uvolnění z části vyučovací hodiny ze závažných důvodů (např. dojíždění, dlouhé čekání na další spoj, zdravotní nebo jiné důvody apod.) žádost zákonných zástupců posuzuje ŘŠ. V případě kladného vyřízení vždy na návrh vyučujících určí náhradní způsob vzdělávání (obvykle samostatné plnění zadaných úkolů).
6. Postup při uvolňování žáků z vyučování:
Žádost podepíší oba zákonní zástupci (je-li podepsán jen jeden, musí doložit TU svěření dítěte do vlastní péče). V žádosti musí být uvedeny závažné důvody pro uvolnění. Zákonní zástupci dohlédnou na doplnění učiva, protože při klasifikaci žáka nebude na uvolnění brán zřetel.

 

II. Provoz a vnitřní režim školy

A. Režim činnosti ve škole
B. Režim činnosti mimo školu
C. Pedagogičtí pracovníci

A. Režim činnosti ve škole

 

1. Vyučování začíná v 8,00 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat dříve než v 7,00 hodin. Vyučování probíhá podle platného časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek. Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách. Případné změny musí být žákům sděleny nejpozději jeden den předem a informace budou zapsány do notýsků a ŽK. Vyučování končí nejpozději do 17,00 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům.
Žáci I. stupně mají v dopoledním vyučování nejvýše 6 hodin. Žáci II. stupně mají v dopoledním vyučování nejvýše 6 hodin, dopolední vyučování končí nejpozději ve 13,30 hod. Odpolední vyučování začíná v 13,30 hod a končí nejpozději v 15,15 hodin. Během vyučovací hodiny opouštějí žáci učebnu jen ve výjimečných případech se souhlasem vyučujícího (WC).
Vyučování v blocích:
Je-li výuka TV, Vv, PČ na konci dopoledního nebo odpoledního vyučování (2 vyuč.hodiny), probíhá vzhledem k charakteru činnosti v bloku o délce 90 minut (2 vyučovací hodiny bez přestávky). Vyučující pracují s žáky a zajišťují jejich bezpečnost nepřetržitě 90 minut. Žákům končí vyučování o 10 minut dříve, než obvykle končí vyučovací hodina. Učebnu a školu opouštějí v tichosti. Vyučující (TU) o tomto opatření informují rodiče. Vyučování v blocích je vyznačeno v rozvrhu.
2. Školní budova se pro žáky otevírá v 7,40 hodin dopoledne (žákům je umožněn vstup do budovy nejméně 20 minut před začátkem dopoledního vyučování) a 20 minut před začátkem odpoledního vyučování. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dohled. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá.
3. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 55 minut. Přestávky využívají žáci k přesunu mezi učebnami, k návštěvě WC. O velké přestávce mohou v případě pěkného počasí pobývat na školním hřišti. Pravidla určí vyučující, kteří vykonávají nad žáky dohled.  Přestávky mezi jednotlivými hodinami dále slouží k tomu, aby si žáci připravili pomůcky na další vyučovací hodinu. Nepobíhají po budově školy, pohybuji se pouze v patře, kde mají učebnu, nezdržují se na WC. Doba mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je přestávkou na oběd. V době volných hodin (polední přestávka) opouštějí školní budovu, pokud předají TU písemný souhlas zákonných zástupců. Jinak se zdržují v určené učebně pod dohledem určeného zaměstnance školy. Zde jsou umístěni dle seznamu TU.
4. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená v šatně a ihned odcházejí do učeben. V šatních prostorách se nezdržují a nevysedávají tam.
Šatny s odloženými svršky žáků jsou uzamčeny, klíče od šaten mají žáci pověření třídním učitelem. Třídní učitelé určí služby žáků tak, aby bylo možno toto opatření dodržovat i během dělené a odpolední výuky žáků. Uzamčení všech šaten kontroluje v 8.00 uklízečka.      
5. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.
6. Bezpečnost a ochranu zdraví ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům a pokud s tím souhlasí.
7. Nejvyšší počet žáků ve třídě je obecně 30, škola může mít podle §23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona zřizovatelem schválenou výjimku z počtu žáků při zachování bezpečnostních a hygienických předpisů.
8. Nejvyšší a nejnižší počet žáků ve třídě s PO stanovuje vyhláška.
9. Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných, lze dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy, počet skupin a počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu.
10. Nejvyšší počet žáků ve skupině je 30. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve skupině 24.
11. Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
12. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
13. Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech. Vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.
14. V období školního vyučování může ředitelka školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.

B. Režim činnosti mimo školu

 

1. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.
2. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.
3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitelka školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP. Akce se považuje za schválenou ŘŠ, když pedagog dostane pověření s časovým rozpisem, kde uvede ředitelka školy jména doprovázejících osob.
4. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací.
5. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.
6. Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví žáků:
- plavání
- školní výlety
Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelkou školy.
7. Součástí výuky je také výuka plavání ve dvou ročnících prvního stupně. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, školy v přírodě, dopravní hřiště, výjezdy do zahraničí, atd.
8. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace na vysvědčení.
9. Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne
Jinak.

E. Pedagogičtí pracovníci

 

1. Povinnosti pedagogických pracovníků určuje zákoník práce, pracovní řád, zákon 561/2004 Sb., zákon 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů
2. Týdenní rozsah přímé ped.činnosti:
učitel – 22 hod/týden
vychovatel – 28 - 30 hod/týden
3. Zastupování za nepřítomné – přednostně je zajišťována odbornost, tj. po dohodě se ZŘ zastupuje učitel stejné aprobace jako nepřítomný.
4. Přítomnost ped. pracovníka ve škole je stanovena rozvrhem vyučování, dohledů, pohotovostí. Pedagogický pracovník, který má pohotovost, v té době neopouští budovu. Pedagogický pracovník je povinen zúčastňovat se porad, jednání, dalšího vzdělávání apod. podle týdenního plánu.
5. Budova školy je přístupna Po-Pá od 6,30 do 17,00 hod., v pátek do 16,00 hod. Mimo tuto dobu se nikdo bez povolení ŘŠ ve škole nezdržuje.
6. Učitelé přicházejí nejpozději 20 minut před zahájením vyučování, učitelé pověření dohledem nejpozději v 7,35 hod.
7. Denně zapisují příchody a odchody ze školy, v docházkovém listu vyznačují nepřítomnost ve škole (opuštění budovy) a sledují ve sborovně přehled zastupování a dohledů. Včas se seznámí s akcemi školy.
8. Dohled vykonávají po celou dobu přestávky. Při dohledu sledují chování žáků na chodbě, ve třídách a na WC.( nepoužívají mobilní telefon, neopravují práce…)
9. Dohled nad žáky 1. třídy vykonává jejich třídní učitelka.
10. Třídní knihy 2. stupně jsou uloženy na určeném místě ve sborovně. Na první vyučovací hodinu TK přináší do třídy příslušný vyučující, po poslední hodině ji odnáší příslušný vyučující a ukládá ji na určené místo. TK 1. stupně mají TU u sebe ve třídě. TU předkládají TK ke kontrole do ŘŠ ve stanovený termín.
11. Pomůcky potřebné k vyučování má učitel ve třídě již při zahájení hodiny. Je nepřípustné připravovat pomůcky dodatečně nebo pro ně posílat žáky v průběhu vyučovací hodiny.
12. Jednání s rodiči – dobu stanoví učitel vždy tak, aby nebylo narušeno vyučování.
13. Odpolední vyučování – vyučující odvádí žáky od vchodu.
14. Zodpovědnost za žáky po celou dobu vyučování – při zápisu do TK je každý vyučující povinen zkontrolovat přítomnost žáků.
15. Při akcích mimo školu (exkurze, výlet apod.) zodpovídají učitelé za žáky po celou dobu akce.
16. Učitel dodržuje stanovenou délku vyučovacích hodin i přestávek.
17. Učitel se řádně a zodpovědně připravuje na vyučovací hodiny, řídí se platnými učebními osnovami a učebními plány schválenými ředitelkou školy pro daný školní rok.
18. Učitel vykonává důsledně a odpovědně všechny práce, které vyplývají z jejich funkcí a plní úkoly, jež jim byly uloženy vedením školy, plní úkoly vyplývající z usnesení pedagogických rad a závěrů organizačních porad a úkoly uložené vedením školy prostřednictvím nástěnky jako součásti informačního systému školy.
19. Učitelé věnují individuální péči dětem se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním.
20. Zaměstnanci školy ukládají svůj majetek pouze na místa k tomu určená. Finanční hotovost a cenné předměty mohou uložit do trezoru v ředitelně školy.
21. Každou změnu v rozvrhu hodin a dohledů je nutno v dostatečném předstihu projednat se zástupkyní ředitelky.
22. Po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují pořádek ve třídě, uzavření oken, uzavření přívodu vody a vypnutí elektrických spotřebičů. Pedagog odchází ze třídy poslední. Třídní knihu odnáší na určené místo do sborovny. Při odchodu z budovy kontrolují uzavření a zajištění oken v kabinetech a ve sborovně.
23. Třídní učitel 
a) odpovídá za úplnost zápisů všech vyučujících v třídní knize, předepisuje v třídní knize předměty dle rozvrhu, jedenkrát týdně provádí její kontrolu, správnost potvrdí svým podpisem
b) určuje ve své třídě pořádkovou službu
c) organizuje třídnické hodiny 1 x měsíčně, datum konání a náplň zapíše do třídní knihy (od 5. ročníků)
d) má velice podrobný přehled o žácích své třídy (sešit TU, forma se nepředepisuje), vede záznamy o problémových žácích, úzce spolupracuje s výchovným poradcem na škole
e) je zodpovědný za inventář své třídy, za správnost inventárního seznamu, veškeré požadavky na opravy zapisuje do sešitu údržby
f) zajistí, aby v případě nepřítomnosti vyučujícího daného předmětu do 5 minut po zvonění, určený žák třídy informoval zástupkyni, popř. ředitelku školy o této skutečnosti
g) zjišťuje příčiny absence žáků a neomluvenou absenci hlásí výchovné poradkyni školy

. Ohlašovací povinnost pracovníků
- hlásit změny (bydliště, stav apod.)
- hlásit další pracovní poměr
- hlásit včas počátek i konec pracovní neschopnosti

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

A. Obecná ustanovení
B. Při sportovních činnostech
C. Při akcích mimo školu
D. Postup školy při výskytu a při podezření na užití návykových látek

A. Obecná ustanovení

 

1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými pedagogickými nebo nepedagogickými zaměstnanci.
2. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.
3. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovatelně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.
4. Žákům není dovoleno v době mimo vyučování se zdržovat v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled.
5. Žákům je zakázáno otvírat okna, manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači, hasicími přístroji a vodními hydranty a se žaluziemi bez dohledu učitele. Důsledně se řídí řády učeben.
6. Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
7. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
8. Po poslední vyučovací hodině dopoledního nebo odpoledního vyučování odvádí žáky vyučující. Vyučující I. stupně předá žáky, kteří jsou přihlášeni do ŠD, vychovatelce. Dohled v prostoru šaten nad žáky, kteří odcházejí z budovy, vykonává další pedagog.
9. Doba mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je přestávkou na oběd. V době volných hodin (polední přestávka) opouštějí školní budovu, pokud předají TU písemný souhlas zákonných zástupců. Jinak se zdržují v určené učebně pod dohledem určeného zaměstnance školy. Zde jsou umístěni dle seznamu TU.
10. Při úrazu žáka zajistí pedagog první pomoc a lékařské ošetření, dle potřeby dalšího zaměstnance k zajištění dohledu nad žáky. O úrazu a provedených opatřeních neprodleně informuje zákonné zástupce žáka, ředitelku školy popř. zdravotníka školy. Podle závažnosti úrazu, popř. dalších okolností zajistí doprovod do zdravotnického zařízení a předání žáka zákonným zástupcům.
11. Každý úraz je zapsán do evidence úrazů podle pokynů ředitelky školy.
12. Před všemi akcemi školy musí být žáci poučeni o všech rizicích, která mohou nastat, o bezpečném chování na akci včetně pravidel silničního provozu a zápis o tomto poučení musí být proveden do třídní knihy nebo do záznamů o nepovinném předmětu nebo zájmovém kroužku (dále jen dokumentace).
13. Poučení o BOZP a PO se provádí na začátku každého pololetí a před každými prázdninami. Záznam o poučení se provede do dokumentace.
14. Pedagogičtí pracovníci vedou důsledně a systematicky žáky k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektujících identitu a individualitu žáka a rozvíjí zejména:
- pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka
- respekt k individualitě každého jedince
- etické jednání (humanita, tolerance)
- jednání v souladu s právními normami
15. Všichni zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a snaží se v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody.
16. Ve škole platí přísný zákaz kouření.   
17. V budově lze používat pouze evidované elektrické spotřebiče. K vaření vody na nápoje je povoleno používat pouze varné konvice zakoupené školou, v době mimo provoz musí být konvice odpojena.

 

B. Při sportovních činnostech

1. Pedagog seznámí žáky s řádem tělocvičny a školního hřiště a o tomto poučení provede zápis do dokumentace.
2. Před zahájením sportovní činnosti pedagog zkontroluje vhodné sportovní oblečení a obuv žáků, určí místo, kam žáci budou pravidelně ukládat ozdobné a jiné předměty (náramky, hodinky, velké náušnice, ozdobné kroužky apod..). Pokud toto žák neučiní, nebude mu dovoleno cvičit.
3. Pedagog vždy zkontroluje bezpečnost a funkčnost tělocvičného nářadí a náčiní.
4. Pedagog dodržuje metodické a didaktické zásady. Vydává jasné, přesné a žákům srozumitelné povely a pokyny.
5. Žáci, kteří v hodině necvičí, jsou přítomní výuky, pokud je žák uvolněn z této výuky, řídí se pedagog pokyny ředitelky školy.
6. Bezpečnost žáků zajišťuje pedagog svou přítomností po celou dobu vyučování (akce). V nezbytném a výjimečném případě cvičení dočasně přeruší a zajistí dohled.
7. Při sportovních činnostech v přírodních podmínkách volí pedagog terén a překážky úměrné možnostem žáků. Žáky před akcí poučí o bezpečném chování a možných rizicích při přesunech a ohrožení při dopravním provozu, o tomto provede zápis do dokumentace.

Bruslení

- pouze v místech bezpečných – zimní stadion, zamrzlé přírodní plochy, bruslení na řece je zakázáno

Koupání

- je možné pouze v bazénu, koupání ve volné přírodě je při akcích školy zakázáno
- pedagog osobně předem ověří bezpečnost místa pro koupání
- přesně vymezí prostor, kde se žáci mohou pohybovat (plavat)
- určí taková opatření, aby měl přehled o počtu koupajících se žáků ve skupině, skupinu na 1 pedagoga tvoří maximálně 10 žáků
- skupina je rozdělena na dvojice, které se vzájemně při koupání sledují
- po ukončení koupání pedagog vždy překontroluje počet žáků

Plavecký výcvik

- v zařízeních k tomu určených
- účastní se žáci zdravotně způsobilí
- za bezpečnost žáků při plaveckém výcviku, který je prováděn v cizím zařízení, odpovídají ti, kteří výcvik vedou
- doprovázející pedagog za bezpečnost odpovídá do doby předání žáků k výcviku a po převzetí po výcviku
- doprovázející pedagog  je přítomen po celou dobu plaveckého výcviku v prostorách výcviku

Jízda na kolech

- v rámci výuky na dopravním hřišti – zde platí vnitřní řád dopravního hřiště, se kterým musí být žáci předem seznámeni
- na jiné akce musí mít žáci potvrzení o technickém stavu kola
- nezbytně nutnou výbavou je helma, bez které se žák nemůže akce zúčastnit
- se skupinou žáků pojedou vždy jeden pedagog a nejméně jedna další dospělá osoba, kterou určí ředitelka školy
8. Při zařazení např. netradičního sportu (tj. učivo, které není ve ŠVP) musí mít pedagog souhlas ředitelky školy.

C.  Při akcích mimo školu

 

1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo budovu školy zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy – pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec školy, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.
2. Na jednoho pedagogického pracovníka smí připadnout nejvíce 25 žáků.
3. Výjimku z tohoto počtu může stanovit ředitelka školy s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.
4. Každou plánovanou akci mimo školní budovu předem projedná organizující pedagog s   ŘŠ, která písemně akci povolí. Akce bude zaznamenána v plánu školy na nástěnce.
5. Při akcích konaných mimo místo školy musí být místo a čas shromáždění a skončení akce oznámeny organizujícím pedagogem nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do žákovské knížky (notýsku) nebo jinou písemnou formou.
6. Pro společné zájezdy tříd platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Za dodržování předpisů o BOZP na těchto akcích odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelkou školy. Těchto akcí se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž zákonní zástupci o tom dodají škole písemné potvrzení ne starší jednoho roku.
8. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.
9. Hodnocení chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení chování, včetně klasifikace na vysvědčení.
10. U sportovních, uměleckých a dalších soutěží, kde to charakter soutěže vyžaduje a je to dáno organizačním řádem soutěže, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.

 

D. Postup školy při výskytu a podezření na užití návykových látek, a vandalismu

 

1. Je přísně zakázáno přechovávat, manipulovat, užívat a šířit návykové látky v prostorách školy v době školního vyučování, včetně všech akcí školou pořádaných.
2. Je zakázáno rovněž propagování a navádění k užívání těchto látek.
3. Je zakázáno užívání iontových, energetických a povzbuzujících nápojů v prostorách školy a na akcích pořádaných školou.
4. Porušení zákazu bude vždy projednáváno na pedagogické radě za účelem hodnocení chování žáka (viz. klasifikační řád).
5. Za návykové látky jsou považovány
a) omamné a psychotropní látky
b) tabákové výrobky
c) alkohol

 

a) Omamné a psychotropní látky
Zakázaná je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek. Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 a 188, a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, se sám vystavuje trestnímu stíhání. Překazit takový čin lze tím, že ho včas oznámí orgánům Policie ČR nebo státnímu zástupci

b) Tabákové výrobky
Ve vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. Kouřit zde nesmějí žádné osoby a není možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená. Prostor školy je označen viditelným textem doplněným grafickou značkou zákazu kouření

c) Alkohol
Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno. Zakázáno je rovněž osobám mladším 18 let alkohol nabízet anebo je v konzumaci alkoholu podporovat

5. Postup školy
a) vytvořit podmínky pro předcházení výskytu užívání návykových látek, působit na žáky v oblasti prevence
b) poskytovat žákům věcné a pravdivé informace o návykových látkách formou, která je přiměřená jejich rozumovému a osobnostnímu vývoji
c) do veškerých poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví žáků zakotvit informace o nebezpečnosti užívání návykových látek
d) v případě podezření na užití návykové látky může pedagogický pracovník provést orientační test pouze se souhlasem zákonného zástupce
e) zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žáků před škodlivými účinky návykových látek v případě, kdy je žák přistižen při konzumaci. Návykovou látku je nutné mu  odebrat a zajistit, aby nemohl v užívání pokračovat, věc oznámit vedení školy
f) škola vyrozumí zákonného zástupce žáka, o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka – založí metodik prevence do své agendy
g) v případě, kdy je žák pod vlivem návykové látky ohrožen na zdraví a životě, zajistit nezbytnou pomoc a péči (lékařská služba první pomoci)
h) při řešení závažných případů (nebo jestliže se jednání opakuje) je třeba spolupracovat s dalšími institucemi – Policie ČR, orgány sociálně-právní ochrany dětí, školské poradenské zařízení apod.
i) žákům a jejich zákonným zástupcům poskytovat informace o možnostech a institucích, které situaci pomáhají řešit
j) v případech, které stanoví zákon, plnit ohlašovací povinnost směrem k orgánům činným v trestním řízení, orgánům sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností a zákonným zástupcům žáka
6. Krádeže jsou protiprávním jednáním  a jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude tuto skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil

 

IV. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku ostatních žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od zákonných zástupců žáka, který poškození způsobil.
2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí.
3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony mají neustále u sebe. Věci odkládají pouze z bezpečnostních důvodů na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu. Při zničení, odcizení, ztrátě jim nebude poskytnuta náhrada.
4. Žáci školy odkládají osobní věci jen na místa k tomu určená v šatně (oblečení, obuv) a na další místa, která určí škola  a žáci jsou o těchto místech prokazatelně seznámeni.
5. Žákům jsou učebnice uvedené v seznamu podle školského zákona poskytovány bezplatně. Žáci 1. ročníku tyto učebnice a učební texty nevracejí. Ostatní žáci jsou povinni učebnice a učební texty poskytnuté školou vrátit nejpozději na konci příslušného školního roku.
6. Znehodnocené nebo ztracené učebnice zákonný zástupce škole nahradí formou zakoupení nové učebnice nebo hradí část její ceny podle zkrácení její použitelnosti.

 

Závěrečná ustanovení

 

1. Tento školní řád vychází z těchto právních předpisů:
- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
2. Školní řád byl projednán  pedagogickou radou školy dne 25. 8. 2016
3. Školní řád byl projednán školskou radou dne  8. 2016.

 

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: zástupkyně ředitelky
O kontrolách provádí písemné záznamy.

 

 

15. 8. 2016

 

 

 

Mgr. Blanka Hájková
ředitelka školy

 

Dodatek ŠŘ č. 3  k 1. 9. 2017

 

Dle § 31 – mění se formulace o výchovných opatřeních:

Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům nebo studentům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.
Dopustí-li se žák nebo student jednání podle odstavce 3, oznámí ředitel školy nebo školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.

Třídní učitelé zajistí seznámení žáků, rodiče budou o této změně prokazatelně informováni.

 

Projednáno na PR dne 28. 8. 2017
ŠR projednala a schválila dne :

 

 

 

 

Mgr. Blanka Hájková                                                                  V Blatnici dne 21. 8. 2017

 

 

 

 

Školní řád ve formátu PDF ke stažení ZDE

 

Příloha školního řádu č. 1 PDF ke stažení ZDE

 

Hodnocení žáků v době distanční výuky-příloha č.3

 

Režim činnosti ve škole - příloha č.4

 

 

 

 

 


GDPR
Označení pověřence
MAS Radbuza, z.s.
nám. ČSA 24,
333 01 Stod
IČ: 22897461
Telefon +420 720 021 963
Telefon +420 725 830 833
Email gdpr@mas-radbuza.cz
  Více info ZDE
Fotogalerie
Fotogalerie
Odkazy