Provozní řád školní jídelny

 

 

 

 

Z á k l a d n í   š k o l a   B l a t n i c e

Provozní řád školní jídelny

Číslo jednací  1/2013

 

1.Školní jídelna se řídí zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon), vyhláškou č.107/2005 Sb.(pravidla pro školní stravování), č.84/2005 Sb.(o nákladech
na závodní stravování), č.137/2004 (o hygienických požadavcích na stravovací
služby..) č.258/2000 Sb. a 274/2003 Sb. (ochrana veřejného zdraví) a dále
zněním pozdějších předpisů. Všechny tyto dokumenty jsou k nahlédnutí
u vedoucí školní jídelny.

Provozní řád je platný od 1. září 2013 a nahrazuje provozní řád , platný
od 1.září 2012.

Školní jídelna zajišťuje tyto typy stravování:

  1. školní stravování žáků Základní školy Blatnice
  2. závodní stravování zaměstnanců školy
  3. stravování bývalých zaměstnanců - důchodců (podle vyhl. č.84/2005 Sb

§ 3, odst. 6 )
d)  stravování cizích strávníků

2. Přihlášení stravování
Každý strávník vyplní přihlášku ke stravování (u dětí zákonný zástupce)
a seznámí se s provozním řádem, který visí na nástěnce v jídelně a je k nahlédnutí na webových stránkách školy.  Přihláška platí po celou školní docházku.
Strávník obdrží složenku na zaplacení přihlášeného stravování.
Po zaplacení předloží ústřižek vedoucí školní jídelny jako doklad o zaplacení.
Strávník, který platí stravné přes účet, nahlásí vedoucí školní jídelny datum
zaplacení stravného.
Stravné musí být zaplaceno předem a to do konce předešlého měsíce (příklad:stravné na měsíc listopad musí být zaplaceno do konce října tj.31.10.).
Pokud nemá strávník zaplaceno, předem nedostane oběd.

3. Cena obědu
Zákonní zástupci žáků hradí stravné ve výši finančního normativu
na potraviny ve znění vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování.
Žáci - strávníci se rozdělují do tří věkových skupin. Do příslušné skupiny jsou zařazeni podle dovršení věku ve školním roce, který trvá do 31. srpna

Žáci ve věku        7-10 let       platí 22,- Kč
Žáci ve věku        11-14 let     platí 24,- Kč
Žáci ve věku        15 a výše    platí 26,- Kč
Žáci 1., 2. a 3. třídy dostávají dotaci od Obce Blatnice ve výši 10,- Kč na 1 oběd.

4. Práva a povinnosti strávníka
Každý strávník má právo si oběd odhlásit, osobně nebo telefonicky na tel.
čísle 377321781 a to den předem, nejdéle do 12,00 hodin. Řádně odhlášené obědy se budou odečítat z platby takto: sudý měsíc v  dalším sudém měsíci,
lichý měsíc v dalším lichém měsíci (příklad: odhlášky z měsíce září budou    odečteny z platby za měsíc listopad /lichý/, odhlášky z měsíce října budou   
První den nepřítomnosti žáka ve škole, lze vydat oběd domů viz § 4 odst. 9 vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování. Od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole, nelze vydávat stravu domů, je tedy nutné obědy odhlásit.
         Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají.
Na začátku školního roku obdrží každý strávník průkaz strávníka, který
předkládá vždy s předložením dokladu o zaplacení  a  je mu potvrzeno zaplacení příslušného měsíce. Předložením průkazu, prokáže strávník, zaplacení obědu před jeho odebrání.

5. Organizace
Školní jídelna zajišťuje stravování jen ve dnech školního vyučování.
Obědy se vydávají od 11,40 do 13,40 hodin. Pro cizí strávníky od 11,00
do 11,30 hodin. Jídelníček je zveřejňován na nástěnce ve školní jídelně
a na webových stránkách školy. Pro cizí strávníky na vchodových dveřích
školní kuchyně. Změna jídelníčku je vyhrazena.
Žáci při čekání na jídlo i během oběda, zachovávají klid a dodržují pravidla slušného chování. Jídlo a nápoje konzumují strávníci ve školní jídelně
u stolu vsedě. Použité nádobí a příbory ukládají na určené místo.
Je zakázáno úmyslně poškozovat vybavení školní jídelny. V případě nevhodného nebo hrubého jednání může být strávník na základě § 31 zákona
č.561/2004 Sb. vyloučen z jídelny, v opakovaných případech může být
i trvale vyloučen ze stravování. 

6. Dohled ve ŠJ
Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany žáků je ve školní jídelně pověřen dohledem pracovník vykonávající pedagogický dozor. Dojde-li k znečištění podlahy např. vylitou polévkou nebo pitím, učiní nutná opatření,
aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Žáci nahlásí toto pracovnici provádějící úklid jídelny.
Vychovatelka školní družiny provádí dohled u svého oddělení.
Dojde-li ve školní jídelně k úrazu, ohlásí žák úraz pracovníkovi konajícímu pedagogický dohled nebo vedoucí školní jídelny. V případě nutnosti
poskytne pracovník žákovi první pomoc, informuje rodiče, případně zajistí odvoz k lékařskému ošetření. O úrazu provede zápis do knihy úrazů.

 

7. Stravování zaměstnanců
Stravování zaměstnanců se řídí vyhláškou č.84/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů tj. vyhláškou č. 94/2006  a vyhláškou č.17/2008 Sb.

         Cena obědu od 1.září 2013               26,- Kč

8. Při ukončení školní docházky jsou zákonní zástupci povinni žáka
ze školního stravování odhlásit, vyplnit odhlášku a vyzvednout si peníze
za neprojedené obědy.

 

V Blatnici dne 10. 6. 2013

 

Vypracovala:
vedoucí školní jídelny
Cízlová Anna

 

 

 

Schvaluje:
ředitelka školy
Blanka Hájková

 

 

 

 

 


GDPR
Označení pověřence
MAS Radbuza, z.s.
nám. ČSA 24,
333 01 Stod
IČ: 22897461
Telefon +420 720 021 963
Telefon +420 725 830 833
Email gdpr@mas-radbuza.cz
  Více info ZDE
Fotogalerie
Fotogalerie
Odkazy